Ogłoszenie numer: 4421165, z dnia 2021-03-30

Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Strażnik Straży Łowieckiej w Państwowej Straży Łowieckiej

Miejsce pracy: wielkopolskie / Leszno

Nr Ref.: 19/21

 

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Posterunek Państwowej Straży Łowieckiej w Lesznie

Plac Kościuszki 4

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • ochrona zwierzyny i zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
 • zapobieganie, ujawnianie oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa;
 • kontrola legalności skupu i obrotu zwierzyną;
 • planowanie oraz przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu zwierzyną żywą oraz obrotu tuszami zwierzyny i ich częściami dotyczącej prowadzenia ewidencji skupu w każdym punkcie skupu;
 • planowanie i udział w działaniach prewencyjnych na terenach obwodów łowieckich we współpracy z innymi służbami (Policją, Strażą Leśną, Strażą Łowiecką, Strażą Miejską/Gminną, Strażą Rybacką)
Warunki pracy:
 • prowadzenie postępowań przygotowawczych związanych z naruszeniem przepisów karnych z ustawy prawo łowieckie i kodeksu karnego
 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
 • zadania wykonywane w siedzibie delegatury oraz, z uwagi na udział w kontrolach, praca wykonywana poza siedzibą delegatury, również w porze nocnej – w terenie podczas akcji prewencyjnych na terenach obwodów łowieckich
 • patrole na terenach obwodów łowieckich
 • zagrożenia biologiczne typowe dla działań w terenie otwartym i leśnym oraz podczas kontaktu ze zwierzętami, jak również z ludźmi oraz dla pracy z dokumentacją archiwalną; zmienne warunki atmosferyczne, kontakt z materiałem biologicznym, możliwość ukąszeń przez owady
 • w budynku brak wind osobowych
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • budynek posiada od strony frontowej podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Wymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne:
 • wykształcenie:
  • co najmniej średnie oraz dwuletni okres pracy w leśnictwie, rolnictwie ochronie środowiska, parkach narodowych lub krajobrazowych, lub
  • co najmniej średnie leśne, rolne, w ochronie środowiska lub pokrewne oraz roczny okres pracy w leśnictwie, rolnictwie, parkach narodowych lub krajobrazowych, lub
  • wyższe prawnicze, lub
  • średnie oraz trzy lata służby w Policji, z jednoczesnym oświadczeniem, że kandydat nie został dyscyplinarnie wydalony ze służby w Policji
  • co najmniej średnie oraz trzyletni staż w Polskim Związku Łowieckim
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ukończone 21 lat
  • dobry stan zdrowia
  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • niekaralność
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • posiadanie prawa jazdy kat. B
  • znajomość prawa łowieckiego i przepisów wykonawczych
wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa karnego procesowego
 • dyspozycyjność
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera (MS Windows)
 • przeszkolenie w zakresie dostępu do informacji o klauzuli zastrzeżone

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Informacje o metodach i technikach naboru

 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert
 • test wiedzy
 • rozmowa kwalifikacyjna
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.