o aspektach pracy w ochronie środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116160

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-        praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


-        praca w siedzibie Departamentu Monitoringu Środowiska w Warszawie,


-        krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,


-        stres i praca pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-     budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz windę (brak przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań

 • Wykonuje prace związane z opracowywaniem przekrojowych ocen, informacji i opracowań dotyczących stanu środowiska w Polsce (w tym opisujących stan środowiska oraz relacje między środowiskiem a działalnością człowieka i dobrą jakością życia z uwzględnieniem oddziałujących presji i potencjalnych zagrożeń, w tym bierze udział w pracach koncepcyjnych, inicjując, planując i ustalając działania zakres i formę produktów, dobiera dane i wskaźniki, przeprowadza analizy, tworzy i redaguje treść.
 • Śledzi toczący się na poziomie międzynarodowym rozwój koncepcji i metod dotyczących systemów wskaźników, ocen i prognoz stanu środowiska, sposobów analizy oddziałujących i potencjalnych presji oraz relacji między środowiskiem a człowiekiem, a także form prezentacji danych i informacji, jak również wprowadza te rozwiązania w GIOŚ.
 • Uczestniczy w realizacji zadań wynikających ze współpracy międzynarodowej, w tym z Europejską Agencją Środowiska (EEA) oraz Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w tym bierze udział w opracowywaniu lub opiniowaniu materiałów lub działań i wymianie wiedzy, na bieżąco opracowuje na stronę internetową GIOŚ artykuły o raportach tematycznych EEA i związanych z ich tematyką wynikach PMŚ, prowadzi dystrybucję opracowań EEA, bierze udział w weryfikacji ich tłumaczeń na język polski.
 • Bierze udział w opracowywaniu zbiorczych informacji, prezentacji i sprawozdań dot. Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), oraz w tworzeni treści i usług na stronie internetowej GIOŚ prezentujących przekrojowe informacje.
 • Bierze udział w opiniowaniu przekrojowych dokumentów i opracowań krajowych i zagranicznych odnoszących się do ocen dot. środowiska i jakości życia lub udostępniania informacji społeczeństwu.
 • Bierze udział w realizacji postępowań w sprawie zamówień publicznych i umów z wykonawcami (m.in. inicjując zapotrzebowanie w zakresie dot. powierzonych zadań, zapewniając informacje merytoryczne, uczestnicząc jako członek komisji i sprawdzając postęp i efekty), w tym pilnuje terminów i merytorycznie analizuje poprawność pracy wykonawców.
 • Śledzi przepisy UE i inne zobowiązania międzynarodowe istotne dla zapewnienia przekrojowej informacji o stanie środowiska oraz bierze udział w krajowych pracach z tego zakresu, w tym legislacyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie: geografia/ochrona środowiska/biologia lub inne w zakresie nauk dotyczących środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego związanego z opracowywaniem analiz, informacji lub ocen dotyczących środowiska, gospodarki lub zjawisk społecznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Wiedza o elementach środowiska i zjawiskach społeczno-gospodarczych oraz o wzajemnych relacjach między środowiskiem a człowiekiem
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji, poprawnego językowo i jasnego formułowania myśli oraz tworzenia i redagowania informacji
 • Biegła znajomość obsługi komputera: pakiet MS Office, korzystanie z Internetu
 • Umiejętność organizacji pracy, współpracy z zespole, komunikatywność, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe