o aspektach pracy w ochronie środowiska
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 116943

Warunki pracy

·         praca administracyjno-biurowa,


·         praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,


·         kontakt z klientem zewnętrznym, niewykluczone sytuacje stresowe i konfliktowe,


·         okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach,


·         możliwe wyjazdy służbowe.


Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na IX piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę.


 

Zakres zadań

 • Bierze udział w opiniowaniu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej kart informacyjnych KIP dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod ką-tem ich bezpośredniego i pośredniego wpływu na wody i środowisko gruntowo-wodne.
 • Bierze udział w opiniowaniu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony powierzchni ziemi, raportów dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Przyjmuje zgłoszenia dotyczące bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku oraz prowadzenie postępowań dotyczących nakazania prze-prowadzenia bądź uzgodnienia przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych
 • Prowadzi postępowania w sprawie usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, w przypadku terenów zamkniętych oraz tere-nów, którymi gmina włada jako władający.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie ochrony środowiska w tym: gospodarki wodnej, ochrony wód, ochrony powierzchni ziemi, inżynierii środowiska lub geologii.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powierzchni ziemi), ustawy o odpadach, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, ustawy Prawo wodne,
 • umiejętność pisania decyzji administracyjnych,
 • wiedza z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ochrony wód, ochrony powierzchni ziemi,
 • biegła znajomość obsługi komputera, pakiet MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • systematyczność i dokładność,
 • skuteczna komunikacja,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność organizacji pracy.

Podobne oferty

Specjalista

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

Więcej informacji

Starszy inspektor

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

Więcej informacji

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Firma: Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K.

Miejsce pracy: dolnośląskie / Środa Śląska

Data dodania: 2023-03-31

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: Identyfikowanie oraz nadzorowanie aspektów środowiskowych związanych z prowadzoną przez zakład działalnością w zakresie ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno –...

Więcej informacji