o aspektach pracy w ochronie środowiska
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 115978

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • Praca w terenie

 • Krajowe wyjazdy służbowe


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych 

 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych ewidencyjnych o sieci dróg krajowych, aktualizacją i weryfikacją systemu referencyjnego
 • prowadzi sprawy związane z ewidencją kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających wody opadowe, utrzymaniem ekranów akustycznych i zieleni przydrożnej oraz wprowadzaniem gazów i pyłów do środowiska
 • współpracuje z Oddziałem w zakresie Systemu Oceny Diagnostyki Stanu Nawierzchni (DSN), obsługuje programy specjalistyczne: BDD (Bank Danych Drogowych), GPR (Generalny Pomiar Ruchu)
 • gromadzi dane z okresowych przeglądów dróg wykonywanych zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Budowlane
 • prowadzi sprawy związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej
 • prowadzi sprawy związane z odpadami
 • współpracuje z Kierownikami Służby Liniowej w zakresie pozyskiwania niezbędnych informacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu : ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o drogach publicznych, prawo budowlane
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Obsługa komputera - pakiet MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon w Słubicach
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów z zakresu prawo wodne, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o odpadach, kodeks postepowania administracyjnego