o aspektach pracy w ochronie środowiska
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 117540

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.


Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku przy ul. Dworcowej 81 na IV-VII piętrze. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada windy.


Praca w terenie – w trudnych warunkach, tj. lasy, tereny podmokłe.


 

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty uzgodnień dokumentów planistycznych (projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), w odniesieniu do obszarów objętych ochroną prawną z tytułu ustawy o ochronie przyrody;
 • Przygotowuje projekty opinii dotyczących planów, studiów, programów i strategii rozwoju w odniesieniu do przepisów ustawy o ochronie przyrody, w tym obszarów objętych ochroną prawną;
 • Przygotowuje projekty uzgodnień dla zezwoleń na wycinkę drzew w pasach drogowych dróg publicznych;
 • Uczestniczy w procedurach administracyjnych związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej (opiniowanie lokalizacji inwestycji w terenach objętych ochroną prawną z tytułu ustawy o ochronie przyrody);
 • Archiwizuje dokumentację wytworzoną przez pracowników Wydziału Spraw Terenowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane: biologia; ochrona środowiska; geografia,gospodarka przestrzenna, leśnictwo; architektura krajobrazu, administracja.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody, rozpoznawanie symboliki planistycznej oraz geodezyjnej;
 • Znajomość ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o ochronie przyrody o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego, o Służbie Cywilnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole.
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Odpowiedzialność.
 • Umiejętność analizy opracowań eksperckich.
 • Umiejętności obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu GIS oraz nazewnictwa łacińskiego dotyczącego zwierząt i roślin;
 • Prawo jazdy kat. B