o aspektach pracy w ochronie środowiska
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 116595

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu oraz, z uwagi na udział w kontrolach i inspekcjach, na terenie województwa

 • konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazaniu lub odebrania dokumentów

 • stanowisko pracy znajduje się na VI piętrze budynku biurowego

 • budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami

 • budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami

Zakres zadań

 • kontroluje wykonywanie przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawie – Prawo geologiczne i górnicze, ustawie o odpadach, ustawie o odpadach wydobywczych, ustawie – Prawo ochrony środowiska, ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, ustawie o rybactwie śródlądowym, ustawie o podatku rolnym, ustawie o nasiennictwie, ustawie o ochronie zwierząt, ustawie o lasach, ustawie – Prawo łowieckie, ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawie – Prawo wodne, ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii
 • opracowuje projekty wystąpień pokontrolnych oraz innych dokumentów związanych z realizacją ustaleń kontroli w celu formułowania zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości/uchybień zidentyfikowanych w jednostce kontrolowanej
 • monitoruje realizację zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniach pokontrolnych opracowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli w celu potwierdzenia ich realizacji przez jednostkę kontrolowaną
 • przygotowuje projekty zawiadomień do właściwych instytucji, gdy jest to niezbędne z uwagi na ustalenia kontroli
 • współdziała z innymi organami kontroli, a także organami ścigania w ramach wykorzystania wyników przeprowadzonych kontroli
 • przygotowuje na polecenie Wojewody wniosków do innych organów kontrolnych o przeprowadzenie na terenie województwa kontroli w zakresie ich właściwości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość procedur i standardów kontroli w administracji rządowej
 • znajomość przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ustawy Prawo wodne
 • odporność na stres, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analizowania dokumentów i formułowania wniosków
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • asertywność, umiejętność argumentacji, samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku
 • posiadanie uprawnień audytora
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • łatwość w komunikowaniu się
 • umiejętność dostosowywania się do zmian
 • ukończone kursy, szkolenia w zakresie ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych

Podobne oferty

Specjalista

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

Więcej informacji

Starszy inspektor

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

Więcej informacji

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Firma: Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K.

Miejsce pracy: dolnośląskie / Środa Śląska

Data dodania: 2023-03-31

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: Identyfikowanie oraz nadzorowanie aspektów środowiskowych związanych z prowadzoną przez zakład działalnością w zakresie ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno –...

Więcej informacji