Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 73404

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


praca administracyjno - biurowa,


praca przy monitorze ekranowym,


krajowe wyjazdy służbowe


kontakt z klientem zewnętrznym


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy


praca wykonywana w siedzibie  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,


wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,


winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,


na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

Zakres zadań

 • nadzoruje funkcjonowanie systemu informacji przestrzennej GIS (wprowadzanie, gromadzenie, przetwarzanie i wizualizację danych) w zakresie ochrony przyrody oraz proces tworzenia i zmiany Planów Zadań Ochronnych i Planów Ochrony dla obszarów Natura 2000
 • prowadzi rejestr form ochrony przyrody w postaci danych empirycznych oraz wizualizacyjnych w układzie przestrzennym,
 • prowadzi sprawy związane ze zmianami zapisów standardowych formularzy danych obszarów Natura 2000 oraz ze zmianą przebiegu ich granic,
 • przygotowuje projekty decyzji oraz niezbędną dokumentację w postaci map .shp w sprawach o ustalenie i likwidację (w formie decyzji) stref ochrony ostoi oraz stanowisk roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową, stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową, a także prowadzi rejestr ustalonych stref

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze: ochrony środowiska lub/i lub biologii lub/i leśnictwa lub/i geografii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną środowiska, ochroną przyrody lub leśnictwa
 • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ochronie przyrody, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i aktów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi programu Quantum GIS,
 • organizacja pracy własnej
 • rzetelność i terminowość
 • doskonalenie zawodowe,
 • identyfikacja z misją urzędu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu: ochrony przyrody, informacji przestrzennej GIS

Podobne oferty

Specjalista ds. ochrony środowiska

Firma: AMS Metal Sp. z o.o.

Miejsce pracy: śląskie / Siemianowice Śląskie

Data dodania: 2021-02-16

prowadzenie wymaganych prawem ewidencji i sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, emisji hałasu, emisji zanieczyszczeń do powietrza przygotowywanie kart ewidencji odpadów przygotowywanie dokumentacji do audytów...

Więcej informacji

Specjalista

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: 2021-02-16

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca przy komputerze - wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne - obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) w ramach rozmów...

Więcej informacji

Inspektor ochrony środowiska

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Koszalin

Data dodania: 2021-02-16

Warunki pracy praca w siedzibie urzędu oraz w terenie - nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury, możliwość pracy zmianowej) - praca na wysokości powyżej 3 metrów - prowadzenie samochodu służbowego - praca w zmiennym mikroklimacie - kontakt z klientem...

Więcej informacji