o aspektach pracy w ochronie środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116453

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Bierze udział w spotkaniach i przedstawia stanowisko Ministra na forum organów Unii Europejskiej, w zakresie dotyczącym zagadnień związanych z dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych (IED - Industrial Emissions Directive)
 • Bierze udział w pracach Technicznych Grup Roboczych dla branż przemysłowych w Europejskim Biurze IPPC w Sewilli i przedstawia stanowisko Ministra, w oparciu o informacje uzyskane z przemysłu, w zakresie najlepszych dostępnych technik
 • Uczestniczy we wdrażaniu przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli
 • Prowadzi działania informacyjne, monitorujące oraz wspierające organy i zainteresowane podmioty z zakresu wykonywania przepisów o emisjach przemysłowych oraz Najlepszych Dostępnych Technikach BAT
 • Udziela wyjaśnień, odpowiedzi na pytania, interpelacje poselskie oraz skargi i interwencje w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawa dotyczącego zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń
 • Zleca wykonanie ekspertyz i prac na temat najlepszych dostępnych technik, gromadzi informacje dotyczące BAT
 • Bierze udział w przygotowywaniu sprawozdań z wdrażania IED oraz uczestniczy w realizacji zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych z zakresu emisji przemysłowych
 • Analizuje przekazane do Ministerstwa wnioski podmiotów gospodarczych i wydane przez właściwe organy pozwolenia zintegrowane

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 0,5 roku w obszarze ochrony środowiska, albo powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych dotyczących emisji przemysłowych,
 • znajomość Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych (IED)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, wystąpienia publiczne, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe