o aspektach pracy w ochronie środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116516

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


- praca przy komputerze


- obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


·      Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


 - budynek i pomieszczenia urzędu dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, podjazd do budynku, toalety, winy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.


 - w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi nadzór nad funkcjonowaniem Informatycznego Systemu Kontroli (ISK) w tym nad: słownikami, dokumentacją oraz prawidłowym wprowadzaniem danych przez pracowników wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Dba o doskonalenie funkcjonowania ISK, w celu zwiększenia efektywności wykorzystania ISK w działalności inspekcyjnej oraz w realizacji obowiązków sprawozdawczych Inspekcji Ochrony środowiska.
 • Prowadzi nadzór nad poprawnością danych wprowadzanych przez pracowników wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do ISK oraz danych wykorzystywanych w sprawozdawczości IOŚ.
 • Prowadzi nadzór nad funkcjonowaniem wewnętrznych rejestrów i baz GIOŚ zawierających dane ilościowe dotyczące działań kontrolnych i pozakontrolnych podejmowanych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Sporządza analizy, raporty, wytyczne, formularze statystyczne itp. związane z realizacją obowiązków planistycznych i statystycznych dotyczących działalności kontrolnej Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu wytycznych do cykli kontrolnych oraz ogólnych kierunków działalności kontrolnej Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Bierze udział w organizacji i uczestnictwie oraz prowadzeniu szkoleń dla pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska z zakresu użytkowania Informatycznego Systemu Kontroli.
 • Organizuje kurs przygotowujący do pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Udziela wyjaśnień i rozwiązuje problemy w zakresie korzystania z Informatycznego Systemu Kontroli.
 • Bierze udział w kontrolach: - wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w zakresie stosowania Informatycznego Systemu Kontroli, - podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.
 • Bierze udział w opiniowaniu aktów prawnych oraz innych dokumentów, sporządza i przedstawia kierownictwu i innym organom propozycje zmian przepisów prawa z zakresu podejmowania i procedowania kontroli.
 • Bierze udział w pracach związanych z opracowywaniem wzorów formularzy statystycznych i sprawozdawczych z zakresu działalności kontrolnej Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Współpracuje z GUS i Ministerstwem Klimatu i Środowiska w zakresie przygotowania wzorów zestawów danych statystycznych w systemie Metadanych Statystycznych oraz obsługuje ten system w części należącej do kompetencji Departamentu Inspekcji.
 • Przygotowuje dokumenty niezbędne do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz uczestniczy w odbiorach prac realizowanych przez jednostki zewnętrzne na zlecenie GIOŚ.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony środowiska lub administracji publicznej lub statystyki lub analiz danych
 • Znajomość polskich przepisów ochrony środowiska w zakresie kompetencji IOŚ
 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość Kpa
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce
 • Biegła znajomość obsługi komputera w środowisku Windows (Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe