Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74597

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


- praca przy komputerze


- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne


- obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) w ramach rozmów telefonicznych z pracownikami WIOŚ


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich


- podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości,


- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Nadzór nad funkcjonowaniem Informatycznego Systemu Kontroli (ISK) w tym nad: słownikami, dokumentacją oraz prawidłowym wprowadzaniem danych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska a także nad mapą „Kontrole IOŚ”. Doskonalenie funkcjonowania ISK.
 • Sporządzanie analiz, raportów, wytycznych itp. związanych z realizacją obowiązków planistycznych i statystycznych dotyczących działalności kontrolnej Inspekcji.
 • Przygotowanie dokumentacji kontrolnej i udział w kontrolach w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie oceny wdrożenia Informatycznego Systemu Kontroli, w tym opracowanie dokumentacji pokontrolnej.
 • Tworzenie raportów przy użyciu programu Ocean Gen Rap
 • Realizacja bieżących zadań, w szczególności współudział w opracowywaniu wytycznych do cykli kontrolnych oraz ogólnych kierunków działalności kontrolnej w zakresie stosowania procedur wynikających z Informatycznego Systemu Kontroli. Organizacja i uczestnictwo oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników WIOŚ z zakresu użytkowania Informatycznego Systemu Kontroli, a także udział w kontrolach wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w zakresie stosowania Informatycznego Systemu Kontroli.
 • Udział w opiniowaniu aktów prawnych oraz innych dokumentów oraz sporządzanie i przedstawianie kierownictwu i innym organom propozycji zmian przepisów prawa z zakresu podejmowania i procedowania kontroli w celu wyeliminowania zagadnień problematycznych.
 • Udział w wykonywaniu kontroli użytkowników środowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze ochrony środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub administracji publicznej
 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość przepisów Prawo przedsiębiorców
 • Znajomość przepisów Kpa
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce
 • Biegła znajomość obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • znajomość polskich przepisów ochrony środowiska
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa programów: Legalis,
 • umiejętność obsługi oprogramowania Gen Rap
 • Umiejętność opracowywania zestawień statystycznych