o aspektach pracy w ochronie środowiska
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 116541

Warunki pracy

·         praca administracyjno-biurowa,


·         praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,


·         kontakt z klientem zewnętrznym, niewykluczone sytuacje stresowe i konfliktowe,


·         okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach,


·         wyjazdy służbowe.


Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na IX piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę.


 

Zakres zadań

 • Przyjmuje zgłoszenia dotyczące bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku oraz prowadzi postępowania dotyczące nakazania przeprowadzenia bądź uzgodnienia przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych.
 • Prowadzi postępowania dotyczące historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i remediacji terenów zanieczyszczonych.
 • Prowadzi postępowania dotyczące wpisów do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i rejestru bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, prowadzi ich weryfikację i aktualizację.
 • Prowadzi postępowania w sprawie usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, w przypadku terenów zamkniętych oraz terenów, którymi gmina włada jako władający.
 • Wykonuje zadania związane z udostępnieniem informacji publicznej, w tym w szczególności informacji o środowisku i jego ochronie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie ochrony środowiska, w tym : gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi, inżynierii środowiska, geologii, leśnictwa lub chemii.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w ochronie środowiska
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powierzchni ziemi), ustawy o odpadach, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, ustawy Prawo wodne,
 • biegła znajomość obsługi komputera, pakiet MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • systematyczność i dokładność,
 • skuteczna komunikacja,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.