Zarząd Dróg Miejskich

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

specjalista w Wydziale Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska

stanowisko ds. drogowych obiektów inżynierskich

- umowa na zastępstwo

Specjalista w Wydziale Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 21/2022
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • inwentaryzacja i ewidencja obiektów inżynierskich będących w eksploatacji wydziału Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska i ich elementów oraz wszelkich zdarzeń z nimi związanych:
  • prace terenowe (pomiary, dokumentacja fotograficzna itp.)
  • opisy, tabele, wykazy
  • występowanie z wnioskiem o nadanie JNI
  • wprowadzanie LNI
  • uzupełnianie bazy obiektów
  • dokumentacja wynikająca z Prawa Budowlanego i powiązanych przepisów
 • przeglądy obiektów mostowych (bieżące, podstawowe, gwarancyjnie) wraz z pełną dokumentacją z nich wynikającą:
  • dokumentacja przeglądów, karty przeglądów (wg. systemu GDDKiA) dokumentacja fotograficzna
  • przedmiary robót i czynności utrzymaniowych
  • wnioski i zalecenia dotyczące eksploatacji obiektów i ich remontów oraz przeglądy innych obiektów inżynierskich i urządzeń technicznych zlokalizowanych w liniach rozgraniczających ulic zarządzanych przez ZDM (ekrany, schody itp.)
  • uczestnictwo w przeglądach przekazywanych do eksploatacji ZDM obiektów
 • nadzorowanie wykonawców robót utrzymaniowych, remontów oraz prac projektowych (dokonywanie przedmiaru robót, uzgadnianie zakresy robót, jak i dokumentacji, kontrola wykonawstwa, obmiary, rozliczenia i ewidencja robót/prac, korespondencja)
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie: średnie lub wyższe, kierunek : budownictwo, inżynieria środowiska, drogownictwo
 • minimum 3 lata stażu pracy przy wykształceniu średnim, minimum 2 lata stażu przy wykształceniu wyższym
 • prawo jazdy kat. B
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe:
 • zdolność analitycznego myślenia
 • znajomość przepisów prawnych m.in.: Ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, rozporządzanie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. Nr 67, poz.582)
 • znajomość przepisów i procedur związanych z budową i utrzymaniem obiektów inżynierskich
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, sumienność, samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, gotowość do doskonalenia zawodowego, dbałość o dobra opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, odporność na stres/umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach/ umiejętność pracy pod presją czasu, nastawienia na rozwój i osiąganie wyznaczonych celów
 • bardzo dobra znajomość programów : pakietu Microsoft Office
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • praca w biurze (II piętro, budynek bez podjazdów, winda nie jest przystosowana dla wózków inwalidzkich)
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie* - podpisany odręcznie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących wymagany staż pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy potwierdzające ww. wymagania stażowe)
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,*
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji*
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(j.t. Dz.U. 2019 r. poz. 1282 j.t)
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZDM

 

Administratorem w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22-55-89-100, reprezentowany przez Dyrektora ZDM (dalej jako „Administrator”).

 1. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na ww. stanowisko.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 i art. 13 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 tj. ze zm.) będą przetwarzane w oparciu
o art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).

 1. Odbiorcy danych

Dostęp do Pani/Pana Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

  1. upoważnieni pracownicy Administratora: pracownicy Wydziału Spraw Pracowniczych ZDM oraz członkowie Komisji ds. rekrutacji.

 1. Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)

Pani/Pana Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 1. Okres przechowywania danych

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru ( w związku z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 tj. ze zm.) a następnie zostaną komisyjnie zniszczone.

 1. Zasady gromadzenia danych

  1. Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, przez kandydata do pracy spowoduje, że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie przez ZDMrozpatrywana.

 2. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

  1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;

  2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art.17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);

  3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;

  4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody;

  5. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;

  6. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD).

Telefon kontaktowy do IOD:tel. 22 55 89 333

 1. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie

w kancelarii ZDM lub przesłanie pocztą na poniższy adres do dnia04.05.2022 r.

 

z dopiskiem na kopercie:

 

 

Wydział Spraw Pracowniczych
i Płacowych

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

tel. 22 5589355

 

 

21/2022 - specjalista w Wydziale Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska

stanowisko ds. drogowych obiektów inżynierskich - umowa na zastępstwo

 

* Kwestionariusz oraz druki oświadczeń do pobrania na stronie www.zdm.waw.pl

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 04.05.2022 r.