Burmistrz Miasta Luboń

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. ochrony środowiska w Wydziale Planowania Rozwoju i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, w wymiarze pełnego etatu, na czas nieokreślony.

Specjalista ds. ochrony środowiska
Miejsce pracy: Luboń

 

I. Zakres zadań:

1.  prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2.  prowadzenie baz danych związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie;

3.  prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych oraz związanych z zagospodarowaniem przestrzennym;

4.  udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie, w tym informacje publiczne, ankiety, raporty i sprawozdania;

5.  prowadzenie spraw związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska i sprawozdawczość w tym zakresie,

6.  prowadzenie akcji promocyjnych, informacyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz związanych z edukacją ekologiczną,

7.  wykonywanie działań mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustaw:

a.  prawo wodne, w tym opiniowanie robót hydrogeologicznych, postępowanie w ramach zmiany stosunków wodnoprawnych, przygotowanie opłat za usługi wodne; baza pozwoleń wodnoprawnych,

b.  prawo górnicze i geologiczne, w tym określenie kierunku rekultywacji na gruntach poeksploatacyjnych, poszukiwanie i rozpoznawanie złóż naturalnych, sprawy związane z koncesjami na wydobycie złóż naturalnych, opiniowanie prawidłowości wykonania prac rekultywacyjnych na gruntach poeksploatacyjnych,  w sprawie koncesji,

c.  ustawa o odpadach, w tym postanowienia w sprawie odzysku i przetwarzania odpadów, opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi, współpraca z Referatem ds. gospodarki odpadami w zakresie porzucenia odpadów,

d.  ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

8.  opiniowanie i uzgadnianie dokumentów planistycznych i innych w zakresie ochrony środowiska;

9.  współpraca z innymi organami oraz jednostkami w sprawach z zakresu ochrony środowiska;

10.  prowadzenie spraw związanych z lokalnymi formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody;

11. nadzór i kontrola nad terenami zieleni miejskiej, w tym koordynacja prac związanych z nasadzeniami, pielęgnacją i wycinką drzew; pielęgnacją i wycinką drzew, sprawozdawczość;

12.  bieżąca obsługa klienta. 

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

            a) niezbędne:

1.  wykształcenie wyższe.

2.  obywatelstwo polskie.

3.  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4.  nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6.  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

7.  doświadczenie zawodowe – minimum 2 rok stażu pracy.

8.  znajomość przepisów z zakresu: ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym o pracownikach samorządowych, Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o odpadach, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Prawo Wodne, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, RODO.
9.  bardzo dobra obsługa komputera (Microsoft Office, środowisko Windows), urządzeń biurowych.
10.  posiadanie prawa jazdy kat. B (czynny kierowca).

 

            b) dodatkowe:

1.  wykształcenie wyższe z zakresu: ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, administracja,

2.  doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

3.  umiejętność współdziałania w zespole, systematyczność, samodzielność,

4.  cierpliwość, odporność na stres, komunikatywność, uczynność, dyspozycyjność,

5.  umiejętność tworzenia i analizy pism i dokumentów prawniczych.

 

III Warunki pracy na stanowisku pracy:

 • praca w wymiarze pełnego etatu,
 • praca w pozycji siedzącej, wymagającej szczególnej koncentracji,
 • praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • praca wymagająca wizji w terenie,
 • praca w zespole i w warunkach stresu,
 • praca wymagająca znajomości przepisów prawa, w tym określonych w pkt. II oraz wynikających z zakresu obowiązków.
IV. Oczekujemy na państwa pisemne zgłoszenia zawierające:
 • kwestionariusz osobowy,
 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 • kopie dotychczasowych świadectw pracy,
 • życiorys zawodowy wraz z opisem przebiegu zatrudnienia, praktyk zawodowych i odbytego stażu,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

V. Informuję jednocześnie, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Luboń, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty można składać w terminie do 20 czerwca 2021 roku w jednej z poniższych form:

 • osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Luboń, hol budynku na parterze,
 • przesłać na adres: Burmistrz Miasta pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, dopiskiem na kopercie „Nabór nr WAG.2110.04.2021”,
 • przesłać w formie elektronicznej podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym przez -  https://eurzad.lubon.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal  (jako pismo ogólne) lub https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER (jako poczta e-mail na adres office@lubon.pl)

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta lub data stempla pocztowego.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

 

W sprawach związanych z prowadzonym naborem Urząd Miasta będzie przekazywać informacje wyłącznie za pomocą elektronicznych środków komunikacji: strona www.bip.lubon.pl, adres mailowy.

Podobne oferty

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Firma: Purinova Sp. z o.o.

Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data dodania: dzisiaj

miejsce pracy: Bydgoszcz Twój zakres zadań: Nadzór nad gospodarką odpadami na terenie firmy, Nadzór nad gospodarką wodno-ściekową, Kontrola i zlecanie badań lub analiz wynikających z posiadanych decyzji administracyjnych (np. analiza hałasu),...

Więcej informacji

Specjalista ds. Ochrony Środowiska i Zarządzania Chemikaliami

Firma: Polpharma Biologics

Miejsce pracy: mazowieckie / Duchnice

Data dodania: wczoraj

Twoja rola: Szukamy obecnie do Działu BHP i Ochrony Środowiska osoby, która dołączając do nas wniesie nie tylko swoje doświadczanie, pomysłowość, pracowitość, ale też dużo pozytywnej energii :) Twoje zadania Opracowywanie procedur dotyczących ochrony...

Więcej informacji

Specjalista ds. ochrony środowiska & Inżynier wsparcia

Firma: NES Global Talent

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie /

Data dodania: 2021-06-21

Zakres obowiązków: Przygotowanie dokumentacji jakościowej i środowiskowej w tym ESAP, Codzienne zarządzanie kwestiami środowiskowymi i jakościowymi, Nadzór nad realizacją kontraktu na obsługę i utrzymanie. Wymagania: Inżynier ochrony środowiska,...

Więcej informacji