o aspektach pracy w ochronie środowiska

O NAS

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - firma z 90 letnią tradycją! Naszą misją jest zapewnienie niezawodnego odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie m.st Warszawy. Jesteśmy firmą z wizją – stosujemy innowacyjne technologie i stale się rozwijamy! Dbamy o środowisko naturalne, potrzeby klientów i rozwój pracowników.

Specjalista ds. Ochrony Środowiska
OPIS STANOWISKA:
 • obsługa wewnętrznego systemu ewidencji odpadów i bazy danych o odpadach (BDO) w zakresie ewidencji i sprawozdawczości,
 • prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem i aktualizacją decyzji i zezwoleń, sporządzanie wniosków z zakresu gospodarki odpadami do właściwych organów administracji samorządowej,
 • prowadzenie wykazu zawierającego informacje wykorzystywane do ustalania wysokości opłat z tytułu emisji zanieczyszczeń,
 • realizacja zaleceń i zarządzeń pokontrolnych nałożonych na Spółkę po przeprowadzonych kontrolach w zakresie ochrony środowiska.
WYMAGANIA:
 • wykształcenie wyższe w obszarze ochrony środowiska,
 • minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe w obszarze gospodarki odpadami,
 • praktyczna znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami,
 • dobra znajomość pakietu MS Office.
OFERUJEMY:
 • pracę w stabilnej firmie – ponad 90 lat na stołecznym rynku,
 • umowę o pracę,
 • dodatkową opiekę medyczną,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • miejsce parkingowe,
 • dofinansowanie do wypoczynku (wczasy pod gruszą),
 • paczki choinkowe dla dzieci,
 • szkolenia zawodowe.

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, a także w celu zapewnienia pełnej przejrzystości procesów przetwarzania Twoich danych osobowych chcielibyśmy, abyś wiedziała / wiedział, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. (dalej: MPO) z siedzibą przy ul. Obozowej 43, 01-161 Warszawa.
 • Zawsze gdy masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iodo@mpo.com.pl
 • Odbiorcami danych mogą być wyłącznie zaufane podmioty wspierające Nas w realizacji poniższych celów. Są to podmioty z branży IT, świadczące usługi księgowe, doradcze, prawne, operatorzy pocztowi, a także, a także inni kontrahenci którzy świadczą usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych może być także klient lub dostawca MPO, z którymi możesz mieć kontakt w ramach wykonywania swoich zadań.
 • Masz prawo żądania od Administratora:
  - dostępu do danych osobowych;
  - sprostowania danych osobowych;
  - usunięcia danych osobowych;
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  - przeniesienia danych osobowych.
 • Masz także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W przypadku gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do jej cofnięcia bez skutków prawnych dotyczących przetwarzania jakiego dokonano przed jej wycofaniem.
 • Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.
 • MPO przetwarza Twoje dane zgodnie z poniższymi informacjami:

W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c,a RODO dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od momentu zaaplikowania lub do momentu odwołania zgody. W zakresie w jakim dobrowolnie podane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczają poza zakres przepisów prawa to będą one przetwarzane na podstawie zgody jakiej udzieliłeś przez swoje wyraźne działanie – udostępniając nam swoje dane w zakresie szerszym aniżeli było to konieczne.

Jeżeli przy pierwszej rekrutacji wyrazisz zgodę na to, abyśmy Twoje dokumenty aplikacyjne brali pod uwagę także w przyszłych procesach rekrutacyjnych to działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO okres przetwarzania Twoich danych będzie wynosi 12 miesięcy od momentu wyrażenia zgody lub do momentu odwołania zgody.

W celu ochrony i zabezpieczenia się przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, MPO przechowuje wszelki informacji o zdarzeniach, które wstąpiły i które mogą być podstawą do skierowania roszczeń wobec MPO lub wobec pracownika przez okres przedawnienia się tych roszczeń.