o aspektach pracy w ochronie środowiska

Prezydent Wrocławia
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim Wrocławia
plac Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

 

stanowisko do spraw doradztwa ekologicznego
Wydział Klimatu i Energii

 

Do Twoich głównych zadań na tym stanowisku będzie należało doradztwo ekologiczne, w tym:
 • analiza potrzeb w zakresie doradztwa ekologicznego
 • promocja prowadzonych przez gminę działań z zakresu zrównoważonego rozwoju
 • przygotowywanie materiałów na stronę internetową Urzędu z zakresu ekologii i klimatu
 • organizowanie i prowadzenie wydarzeń i programów edukacyjno-informacyjnych o klimacie
 • przygotowywanie projektów i programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
 • promowanie wśród mieszkańców postaw i zachowań proekologicznych wspierających proces osiągania neutralności klimatycznej
 • wprowadzanie złożonych przez właścicieli/zarządców budynków lub lokali deklaracji o posiadanych źródłach ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
 • współpraca z innymi miastami.
Informacja o warunkach pracy na tym stanowisku:

 

Miejsce pracy: budynek Urzędu - ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław.

 

Stanowisko pracy:
 • praca stacjonarna przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
 • dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim: miejsce parkingowe, podjazd do budynku, winda, wózek ewakuacyjny.
Przewidywany termin zatrudnienia: I kwartał 2023 r.

 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • obsługa pakietu Microsoft Office.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie: wyższe
 • specjalizacja: w zakresie nauk przyrodniczych lub humanistycznych
 • znajomość wrocławskich programów dofinansowań w ramach akcji „Zmień Piec”
 • znajomość uchwały Nr XLI/1405/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
 • znajomość języka angielskiego
 • odpowiedzialność, umiejętność prezentacji i wystąpień publicznych, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu styczniu 2023 roku wyniósł poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem
 • kwestionariusz osobowy, zgodnie z załączonym wzorem, opatrzony datą i własnoręcznym podpisem
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego)
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.