o aspektach pracy w ochronie środowiska
Ogłoszenie numer: 7984410, z dnia 2023-02-21

Ogłoszenie nr 26/2023

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Korzystania i Informacji o Środowisku

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 26/2023

wymiar etatu:1

 

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunkach: ogrodnictwo, architektura krajobrazu, leśnictwo, ochrona środowiska, biologia lub pokrewne


Zakres obowiązków:

 • rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości będącej własnością miasta na prawach powiatu
 • dokonywanie oględzin, przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych oraz w celu potwierdzenia, że określone drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji w sprawie: zezwoleń
  na usunięcie drzewa lub krzewu wraz z ewentualnym naliczaniem opłat/ kar za usunięcie drzewa lub krzewu albo ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych
 • przygotowywanie projektów postanowień zawieszających postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych
 • udział w realizacji spraw dotyczących form ochrony przyrody w ramach kompetencji samorządu województwa

Wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: o ochronie przyrody, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o samorządzie województwa, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo ochrony środowiska
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • dobra znajomość gatunków drzew i krzewów (nazwy polskie i łacińskie) oraz umiejętność rozpoznawania tych gatunków na podstawie przedłożonego materiału roślinnego
 • umiejętność rozpoznawania gatunków objętych prawną ochroną gatunkową, w szczególności ptaków
 • znajomość przepisów dotyczących form ochrony przyrody
 • umiejętność analizy, przetwarzania dużej ilości informacji
 • komunikatywność
 • bardzo dobra znajomość pakietu MsOffice.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy, samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • odpowiedzialność, sumienność i rzetelność

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

 • Budynek posiada windy, niemożliwy jest dostęp do toalet dla osób poruszających się na wózku. Praca przy komputerze.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny