Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie

miasta stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Podinspektor ds. ochrony środowiska w Wydziale Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych Biura Ochrony Środowiska

Termin składania dokumentów: 18 lutego 2021 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • wydawanie decyzji, zezwoleń i zaświadczeń, prowadzenie rejestrów, wykazów i baz danych wymaganych prawem w obszarze prowadzonych zagadnień, przygotowywanie opinii merytorycznych, z zakresu ochrony środowiska i innych dokumentów strategicznych, mających wpływ na ochronę środowiska, przygotowywanie i dystrybucja informacji;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, w tym: ochrony przyrody (powietrza), przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w obszarze prowadzonych zagadnień.

Charakterystyka pracy:

 • przeprowadzanie kontroli zgodności korzystania ze środowiska z wydanymi decyzjami i obowiązującym prawem;
 • przygotowywanie projektów pism i prowadzenie korespondencji w ramach postępowań administracyjnych poprzedzających wydanie decyzji środowiskowych, zgodnie z kompetencjami;
 • przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć;
 • przygotowywanie projektów postanowień w ramach postępowań dot. wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Kodeks postępowania administracyjnego; ustawa Prawo ochrony środowiska oraz przepisy wykonawcze w tym zakresie; ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: praca w budynku Urzędu. Bezpieczne warunki pracy. Budynek wyposażony w windy niedostosowane do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących oraz niesłyszących. Drzwi wejściowe do pomieszczania pracy umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim.


Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, obsługą klienta. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną;
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu ochrony środowiska, architektury krajobrazu, ogrodnictwa, leśnictwa, inżynierii środowiska, gospodarki przestrzennej lub pokrewne;
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, wiedza zawodowa, znajomość przepisów i procedur, sumienność, dążenie do rezultatów, samodzielność, komunikacja, współpraca, obsługa klienta zewnętrznego lub wewnętrznego.

Wymagania dodatkowe:

 • powyżej półroczne doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska, architektury krajobrazu, ogrodnictwa, ochrona powietrza, monitoringu powietrza, gospodarki odpadami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Podobne oferty

Specjalista ds. ochrony środowiska

Firma: AMS Metal Sp. z o.o.

Miejsce pracy: śląskie / Siemianowice Śląskie

Data dodania: 2021-02-16

prowadzenie wymaganych prawem ewidencji i sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, emisji hałasu, emisji zanieczyszczeń do powietrza przygotowywanie kart ewidencji odpadów przygotowywanie dokumentacji do audytów...

Więcej informacji

Specjalista

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: 2021-02-16

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca przy komputerze - wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne - obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) w ramach rozmów...

Więcej informacji

Inspektor ochrony środowiska

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Koszalin

Data dodania: 2021-02-16

Warunki pracy praca w siedzibie urzędu oraz w terenie - nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury, możliwość pracy zmianowej) - praca na wysokości powyżej 3 metrów - prowadzenie samochodu służbowego - praca w zmiennym mikroklimacie - kontakt z klientem...

Więcej informacji