o aspektach pracy w ochronie środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 117167

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-        praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych;


-        praca przy monitorze ekranowym;


-        praca w laboratorium, narażenie na kontakt z kwasami, zasadami, rozpuszczalnikami organicznymi;


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. W budynku występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.


 


 

Zakres zadań

 • Wykonuje analizy fizykochemiczne; wód, ścieków, gleb, osadów, odpadów, powietrza atmosferycznego.
 • Prowadzi stosowne zapisy z wykonanych czynności i badań.
 • Sprawuje nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym.
 • Bierze udział w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez uprawnione jednostki zewnętrzne.
 • Pełni określone funkcje zgodnie z posiadanymi upoważnieniami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe chemia, ochrona środowiska lub inne w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk inżynieryjno-technicznych.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość rozporządzeń z zakresu badań określonych komponentów środowiska
 • Znajomość fizykochemicznych metod badawczych stosowanych w badaniach środowiskowych
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu systemu zarządzania - norma PN-EN ISO/IEC 17025
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2