o aspektach pracy w ochronie środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117206

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Uczestniczy w pracach zespołu negocjacji klimatycznych w procesie Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), zapewniając wsparcie w przygotowywaniu dokumentów rządowych i unijnych, takich jak wypowiedzi członków kierownictwa, instrukcje, odpowiedzi na interpelacje czy analizy i raporty w zakresie szczegółowych aspektów polityki klimatycznej
 • Bierze udział w organizacji zagranicznych wyjazdów Kierownictwa Ministerstwa oraz członków zespołu negocjacji klimatycznych związanych z realizacją polityki klimatycznej, kontaktuje się z organizatorami spotkań, uzgadnia skład delegacji, przygotowuje projekty wniosków wyjazdowych i instrukcji
 • Bierze udział w prezentowaniu stanowiska Polski podczas spotkań na szczeblu grup eksperckich i tematycznych w ramach WPIEI-cc, zespołu negocjacyjnego UE oraz innych organów międzynarodowych w zakresie polityki klimatycznej, jak również analizuje dokumenty przedłożone do dyskusji, w porozumieniu z innymi komórkami Ministerstwa oraz resortami współpracującymi przygotowuje projekty stanowiska Polski w zakresie polityki klimatycznej
 • Gromadzi i analizuje informacje na temat stanowisk innych państw ONZ, a także nieformalnych opinii ich przedstawicieli, dotyczących procesu negocjacji klimatycznych
 • Opracowuje i edytuje podsumowania i analizy związane z procesem międzynarodowych negocjacji klimatycznych, a także projekty innych materiałów koncepcyjnych i instrumentów zarządczych w tym zakresie
 • Organizuje spotkania zespołu negocjacji klimatycznych, w tym przygotowuje i udostępnia agendę i inne materiały na spotkania, jak również przygotowuje podsumowania spotkań wraz z uzgodnionymi na spotkaniach zadaniami dla poszczególnych członków zespołu i zapewnia sprawny przepływ informacji między kierownictwem zespołu a jego członkami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto, Porozumienia paryskiego
 • znajomość systemu instytucji wdrażających politykę energetycznoklimatyczną na poziomie globalnym, UE i krajowym
 • znajomość procesu decyzyjnego UE
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  Specjalista

  Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

  Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

  Data dodania: 2023-03-10

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca związana z obsługą wyposażenia badawczo-pomiarowego - praca przy komputerze - praca poza siedzibą urzędu, w tym praca terenowa w szczególnie...

  Więcej informacji