o aspektach pracy w ochronie środowiska
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 117519

Warunki pracy

Praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w tygodniu: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji zespolonej i niezespolonej.


Kilka razy w miesiącu: przedstawiciele urzędów centralnych i ministerstw, przedstawiciele stowarzyszeń i klubów sportowych


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • zapewnianie funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Imprez Masowych, w tym dokumentowanie jego prac
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o zakazach organizacji imprez masowych z udziałem publiczności
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania zgód na cykliczne organizowanie zgromadzeń
 • opracowywanie projektu i aktualizowanie Strategii Bezpieczeństwa Imprez Masowych
 • prowadzenie corocznych kontroli porównania parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionach, obiektach lub terenach, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą ww. urządzeń jest obowiązkowe, z minimalnymi wymogami technicznymi, a także sprawdzenia stanu technicznego ww. urządzeń
 • analizowanie i zgłaszanie uwag do decyzji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zezwalających lub zakazujących przeprowadzania imprez masowych
 • organizowanie i koordynowanie szkoleń dla organów, służb, przedstawicieli klubów sportowych oraz podmiotów zapewniających personel służby porządkowej i informacyjnej podczas imprezy masowej
 • w zakresie merytorycznym realizowanych spraw: zapewnianie funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac, dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa dla właściwych zespołów zarządzania kryzysowego oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a także współpracowanie z powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego, planowanie, organizowanie oraz prowadzenie szkoleń, treningów i ćwiczeń, a także konferencji i konkursów, gromadzenie i przetwarzanie danych o wybranych zagrożeniach występujących na terenie województwa łódzkiego, a także monitorowanie, analizowanie, prognozowanie i ocenianie ich rozwoju, współpracowanie z administracją rządową i samorządową, podmiotami wchodzącymi w skład Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, a także organizacjami pozarządowymi, uczestniczenie w wydawaniu zaleceń i zatwierdzaniu powiatowych planów zarządzania kryzysowego, a także w opracowywaniu wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego, przygotowywanie materiałów do realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej, prowadzenie kontroli oraz przygotowywanie sprawozdań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego celem wydania poświadczenia do klauzuli „poufne
 • znajomość przepisów ustaw o zarządzaniu kryzysowym, wojewodzie i administracji rządowej w województwie, bezpieczeństwie imprez masowych, prawo o zgromadzeniach
 • odporność na stres, dyspozycyjność, umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie: z zakresu zarządzania kryzysowego i/lub bezpieczeństwa publicznego
 • szczególne uprawnienia: prawo jazdy kat. B
 • znajomość języków obcych: angielski lub rosyjski komunikatywnie
 • umiejętność obsługi systemów teleinformatycznych, w tym m.in. sprzętu łączności analogowo-cyfrowej

Podobne oferty

Specjalista

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

Więcej informacji

Starszy inspektor

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

Więcej informacji

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Firma: Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K.

Miejsce pracy: dolnośląskie / Środa Śląska

Data dodania: 2023-03-31

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: Identyfikowanie oraz nadzorowanie aspektów środowiskowych związanych z prowadzoną przez zakład działalnością w zakresie ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno –...

Więcej informacji