o aspektach pracy w ochronie środowiska
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Biała Podlaska
Ogłoszenie o naborze Nr 117382

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa powyżej 4 godzin dziennie w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów); częste wyjazdy terenowe wymagające prowadzenia samochodu służbowego i przemieszczania się w trudnym terenie; udział w różnorodnych spotkaniach, szkoleniach. Stanowisko pracy mieści się na IV piętrze. Brak w Urzędzie oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.Urząd mieści się w budynku, który posiada windę.

Zakres zadań

 • Prowadzi postepowania dotyczące wydania opinii lub uzgodnień niezbędnych dla zapewnienia zachowania wartości przyrodniczych terenów cennych pod względem przyrodniczym oraz ochrona fauny i flory m.in. uzgodnień wycinki drzew z pasów drogowych dróg publicznych, ustalaniem warunków prowadzenia robót na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, celem właściwego kształtowania lokalnych warunków przyrodniczych oraz walorów krajobrazowych terenu.
 • Prowadzi postepowania dotyczące uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów objętych ochroną (za wyjątkiem parku narodowego i jego otuliny), celem zapewnienia ochrony i prawidłowego funkcjonowania obszarów chronionych na terenie obszaru działania Wydziału.
 • Prowadzi postepowania dotyczące oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz opiniuje przedsięwzięcia dla których toczy się postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej w zakresie oddziaływania na obszary Natura 2000 w celu zapewnienia spełniania wymagań ochrony przyrody i środowiska.
 • Bierze udział w realizacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad obszarami Natura 2000, w tym opracowywanie i ustanawianie dokumentów planistycznych, aktualizacja standardowych formularzy danych, przygotowuje deklaracje, zaświadczenia lub opinie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 w celu zapewnienia spełniania wymagań ochrony przyrody i środowiska.
 • Bierze udział w prowadzeniu procedur dotyczących oględzin i szacowania szkód oraz wyliczania odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta gatunków chronionych określonych ustawą o ochronie przyrody oraz współdziała z właścicielami lub użytkownikami gospodarstw rolnych i leśnych w zakresie zabezpieczania mienia przed szkodami wyrządzanymi przez te zwierzęta, celem rekompensowania strat powodowanych działalnością zwierząt i łagodzenia konfliktu pomiędzy społeczeństwem a przyrodą.
 • Prowadzi postepowania dotyczące uzgodnień uchwał rady gminy ustanawiających oraz znoszących formy ochrony przyrody: pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe w celu zapewnienia spełniania wymagań ochrony przyrody i środowiska.
 • Gromadzi dane i informacje o zasobach przyrodniczych województwa lubelskiego, celem podnoszenia skuteczności zarządzania formami ochrony przyrody oraz innymi zasobami przyrody.
 • Prowadzi sprawozdawczość z zakresu realizowanych zadań i postępowań administracyjnych, celem podnoszenia skuteczności zarządzania formami ochrony przyrody.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość prawa europejskiego i krajowego w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz postępowania administracyjnego;
 • ogólna wiedza przyrodnicza, bardzo szczegółowa wiedza z zakresu technicznej ochrony środowiska;
 • znajomość zasad planowania przestrzennego;
 • czynne prawo jazdy kategorii B;
 • znajomość form ochrony przyrody;
 • zanjomość przepisów dotyczących służby cywilnej
 • znajomość organizacji i funkcjonowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera pakiet MS Office;
 • umiejętność współpracy z systemami GIS;
 • umiejętność analitycznego myślenia, szybkiego podejmowania decyzji, działania w sytuacjach stresowych, pracy w zespole;
 • komunikatywność;
 • zdolność argumentowania.

Podobne oferty

Specjalista

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

Więcej informacji

Starszy inspektor

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

Więcej informacji

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Firma: Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K.

Miejsce pracy: dolnośląskie / Środa Śląska

Data dodania: 2023-03-31

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: Identyfikowanie oraz nadzorowanie aspektów środowiskowych związanych z prowadzoną przez zakład działalnością w zakresie ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno –...

Więcej informacji