o aspektach pracy w ochronie środowiska
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 117172

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Urząd mieści się w budynku, który posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak w Urzędzie oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Opiniuje w ramach postępowań związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu zapewnienia realizacji i eksploatacji przedsięwzięć zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.
 • Opiniuje na wniosek organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Uzgadnia na wniosek właściwego organu, warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach postępowań związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu określenia warunków minimalizujących oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko i zapewnienia realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.
 • Weryfikuje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydane przez inne organy w celu zapewnienia spełniania wymagań ochrony środowiska i proceduralnych przy wydawaniu decyzji.
 • Współpracuje przy realizacji zadań z innymi stanowiskami w ramach Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz z innymi wydziałami RDOŚ w celu kompleksowej analizy zagadnień środowiskowych i prawnych.
 • Przygotowuje zestawienia, sprawozdania i analizy z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć.
 • Przygotowuje informacje o środowisku w ramach prowadzonych spraw w celu ich udostępnienia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu technicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; prawo ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność łatwego komunikowania się i pracy w zespole
 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność analizy opracowań
 • odpowiedzialność
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Podobne oferty

Specjalista

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

Więcej informacji

Starszy inspektor

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

Więcej informacji

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Firma: Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K.

Miejsce pracy: dolnośląskie / Środa Śląska

Data dodania: 2023-03-31

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: Identyfikowanie oraz nadzorowanie aspektów środowiskowych związanych z prowadzoną przez zakład działalnością w zakresie ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno –...

Więcej informacji