o aspektach pracy w ochronie środowiska
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Janów Lubelski
Ogłoszenie o naborze Nr 116176

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa powyżej 4 godzin dziennie w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów); częste wyjazdy terenowe wymagające prowadzenia samochodu służbowego i przemieszczania się w trudnym terenie; udział w różnorodnych spotkaniach, szkoleniach. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Brak w Urzędzie oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania dotyczące oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz opiniuje przedsięwzięcia dla których toczy się postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej w zakresie oddziaływania na obszary Natura 2000. Realizuje zadania związane ze sprawowaniem nadzoru nad obszarami Natura 2000, w tym opracowywanie i ustanawianie dokumentów planistycznych, aktualizuje standardowe formularze danych, przygotowuje deklaracje, zaświadczenia lub opinie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 w celu zapewnienia spełniania wymagań ochrony środowiska.
 • Prowadzi postepowania dotyczące wydanie opinii lub uzgodnień niezbędnych dla zapewnienia zachowania wartości przyrodniczych terenów cennych pod względem przyrodniczym oraz ochrona fauny i flory m.in. uzgodnień wycinki drzew z pasów drogowych dróg publicznych, ustalaniem warunków prowadzenia robót na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, celem właściwego kształtowania lokalnych warunków przyrodniczych oraz walorów krajobrazowych terenu.
 • Prowadzi procedury dotyczące oględziny i szacuje szkody oraz wylicza odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta gatunków chronionych określonych ustawą o ochronie przyrody oraz współdziała z właścicielami lub użytkownikami gospodarstw rolnych i leśnych w zakresie zabezpieczania mienia przed szkodami wyrządzanymi przez te zwierzęta, celem rekompensowania strat powodowanych działalnością zwierząt i łagodzenia konfliktu pomiędzy społeczeństwem a przyrodą.
 • Prowadzi postępowania związane z uzgadnianiem dokumentów planistycznych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia i kierunki zagospodarowania przestrzennego gmin) w odniesieniu do obszarów objętych ochroną w celu zapewnienia zgodności planów z celami ochrony obszarów objętych ochroną prawną.
 • Prowadzi postepowania dotyczące uzgodnień uchwał rady gminy ustanawiających oraz znoszących formy ochrony przyrody: pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe w celu zapewnienia spełniania wymagań ochrony przyrody.
 • Wykonuje zadania związane z przygotowaniem projektów dotyczących ochrony gatunków chronionych, rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 oraz realizuje te projekty, finansowane z budżetu RDOŚ w Lublinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie i NFOŚiGW oraz środków Unii Europejskiej, w celu zapewnienia właściwej ochrony obszarów, siedlisk i gatunków.
 • Gromadzi dane i informacje o zasobach przyrodniczych województwa lubelskiego, celem podnoszenia skuteczności zarządzania formami ochrony przyrody oraz innymi zasobami przyrody.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie profilowe - z zakresu szeroko rozumianych nauk przyrodniczych (np. biologii, rolnictwa, leśnictwa)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu ochrony przyrody, w szczególności ustawy o ochronie przyrody oraz jej aktów wykonawczych, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • wiedza z zakresu ochrony przyrody, w tym ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, biologii i ekologii gatunków chronionych, sposobów zabezpieczania różnych rodzajów mienia przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta gatunków chronionych;
 • czynne prawo jazdy kategorii B
 • podstawowa znajomość obsługi programów pakietu MS Office;
 • zanjomość przepisów dotyczących służby cywilnej
 • znajomość zasad funkcjonowania i struktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • asertywność i umiejętność argumentowania;
 • umiejętność zarówno analitycznego jak i syntetycznego myślenia;
 • wysoka umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
 • wysoka umiejętność organizacji pracy własnej;
 • zaawansowana znajomość obsługi programów pakietu MS Office;
 • umiejętność obsługi odbiornika GPS;
 • umiejętność obsługi programów GIS