Ogłoszenie Nr OZ/99/2022

Prezydent Miasta Katowice

ul. Młyńska 4, Katowice

Urząd Miasta Katowice

 

poszukuje osoby na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Ochrony Środowiska w Wydziale Kształtowania Środowiska.

Inspektor w Referacie Ochrony Środowiska w Wydziale Kształtowania Środowiska
Miejsce pracy: Katowice
Nr ref.: OZ/99/2022

Wymagania niezbędne:

- o charakterze formalnym -

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: ochrona środowiska, inżynieria środowiska,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika
  z przepisów prawa,

- wymagania pozostałe -

 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym w administracji publicznej,
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska, w szczególności w obszarze ocen oddziaływania na środowisko,
 • prawo jazdy kat. B.,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność w mowie i piśmie.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • prowadziła sprawy z zakresu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • prowadziła sprawy z zakresu udzielania informacji o środowisku,
 • wprowadzała informacje o środowisku do bazy danych: System Informacji o Środowisku (SIOŚ), prowadzonym w systemie informatycznym MSZ-KIIP,
 • wprowadzała informacje o środowisku do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko, prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
 • opiniowała miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 • opiniowała programy z zakresu ochrony środowiska.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1 - VI piętro (wejście do budynku z poziomu zero, windy oraz toalety dostosowane
  do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
 • W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym.
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz w terenie (przeprowadzanie wizji na obszarze Katowic oraz innych miast aglomeracji śląskiej), wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientem zewnętrznym.

Wskaźnik zatrudnienia:

W czerwcu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

- dokumenty niezbędne -

 • formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania” link:Formularz aplikacyjny lub w Urzędzie Miasta Katowice w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 na stanowisku informacji),
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy (zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy),

- dokumenty dodatkowe (jeśli posiadasz) -

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób z niepełnosprawnościami, które chcą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Dodatkowe informacje:

 • formularz aplikacyjny i oświadczenia podpisz odręcznie,
 • kompletna oferta to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: formularz aplikacyjny
  i oświadczenia,
 • załącz tylko te dokumenty, które są wymagane lub zalecane w ogłoszeniu,
 • złożona oferta będzie weryfikowana pod względem kompletności w zakresie wymaganych i dodatkowych dokumentów oraz spełnienia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu,
 • informacja o osobach zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru zostanie zamieszczona w BIP w zakładce „Lista kandydatów”.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

do 4 sierpnia 2022 r.w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/99/2022”:

 • osobiście w punkcie podawczym w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 w poniedziałki i czwartki w godzinach
  od 7:30 do 17:00, we wtorki i środki w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki w godzinach od 7:30 do 14:00 lub
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.

Oferty, które wpłyną do Urzędu (decyduje data otrzymania dokumentów przez Urząd) po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kolejne etapy naboru mogą być przeprowadzone w całości lub w części online. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

Potrzebne będą:

 • urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
 • kamerka internetowa - musimy móc sprawdzić Twoją tożsamość,
 • mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

W przypadku osób z niepełnosprawnością istnieje możliwość dostosowania form kontaktu oraz sposobu przeprowadzenia naboru do indywidualnych potrzeb. W miarę naszych możliwości będziemy starali się udzielić indywidualnego wsparcia i może ono obejmować np.: zmianę formy z ustnej na pisemną, z pisemnej na ustną, adaptację materiałów - powiększony druk, formę elektroniczną.

 

Potrzeby w powyższym zakresie prosimy zgłaszać wpisując swoje oczekiwania w treści formularza aplikacyjnego.

 

Aplikując oświadczasz, że znane Ci są zapisy informacji o przetwarzaniu danych osobowych w naborach do Urzędu Miasta Katowice dostępnej w zakładce „Informacje dodatkowe” link: RODO - klauzula informacyjna.

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.700 zł brutto,
 • dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka”,
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.