Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony środowiska
Miejsce pracy: Giżycko
Ogłoszenie o naborze Nr 65998

Warunki pracy

praca w systemie zmianowym w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych; praca w terenie (w różnych warunkach architektonicznych i pogodowych); wyjazdy służbowe krajowe lub zagraniczne; prowadzenie samochodu służbowego; możliwość zagrożenia korupcją; praca wymaga dużej odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, odporności na stres i sprawności fizycznej; prowadzenie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz warunków określonych w decyzjach administracyjnych; obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego; budynek i otoczenie budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz kontroli przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska.
 • Prowadzenie działań pokontrolnych, w tym przygotowywanie projektów: zarządzeń pokontrolnych, postanowień, decyzji administracyjnych (również dotyczących administracyjnych kar pieniężnych), zawiadomień oraz sporządzanie pism do podmiotów kontrolowanych, odpowiedzi dla osób skarżących, stron postępowania administracyjnego.
 • Przygotowywanie całościowych informacji dotyczących kontrolowanych podmiotów dla innych organów lub służb (np. GIOŚ, Wojewoda, jednostki samorządu terytorialnego, inne organy administracji publicznej).
 • Nakładanie grzywny w drodze mandatu karnego za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz wnioskowanie o ukaranie w sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku.
 • Współpraca z organami ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku.
 • Wnioskowanie o podjęcie decyzji wstrzymującej działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska.
 • Podejmowanie decyzji dotyczących potrzeby wykonania właściwych badań środowiskowych i nadzoruje pobór prób przez akredytowane laboratorium.
 • Analizowanie pod względem merytorycznym wyników badań i pomiarów.
 • Bieżące prowadzenie dokumentacji kontrolnej w Informatycznym Systemie Kontroli.
 • Współdziałanie z innymi służbami kontrolnymi, administracją rządową, samorządową oraz z innymi przedstawicielami Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • znajomość ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
 • znajomość ustawy Prawo Przedsiębiorców,
 • znajomość ustawy o odpadach,
 • znajomość ustawy Prawo Wodne,
 • umiejętność prowadzenia pojazdów (prawo jazdy kat. B),
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw i umiejętność ich stosowania,
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
 • komunikatywność,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • odpowiedzialność i umiejętność współpracy z zespołem,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie A2.