Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony środowiska
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 75327

Warunki pracy


 • praca zmianowa oraz dyżury przez 7 dni w tygodniu

 • praca w siedzibie urzędu i w terenie

 • kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów oraz wnioskującymi o interwencję

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • zagrożenie korupcją

 • zagrożenie naciskami grup przestępczych

 • bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu

Zakres zadań

 • Bierze udział w przeprowadzaniu kontroli planowych i pozaplanowych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.
 • Bierze udział w podejmowaniu czynności polegających na: obserwowaniu i rejestrowaniu obrazu zdarzeń oraz dźwięku, gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, żądaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób, nakładaniu grzywien w postępowaniu mandatowym, dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc.
 • Przyjmuje i przygotowuje projekty odpowiedzi na wnioski o interwencje w zakresie ochrony środowiska.
 • Bierze udział pod kierunkiem doświadczonych pracowników w działaniach z innymi organami administracji w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia czynności kontrolnych.
 • Prowadzi bazy danych o podmiotach korzystających ze środowiska w celu dostarczenia zbiorczych informacji organom nadrzędnym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych, zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: Podyplomowe z zakresu ochrony środowiska, prawa, administracji, techniczne, przyrodnicze, chemiczne
 • Komunikatywność i asertywność