Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze

w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

 

Inspektor ds. ochrony środowiska w Wydziale Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Biura Gospodarki Odpadami

Termin składania dokumentów: 11 stycznia 2021 r.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ochrony środowiska i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu odpadów komunalnych,
 • zlecanie prac wykonawcom, z którymi zawarto umowy, kontrolowanie jakości wykonania zleconych prac, potwierdzanie ich wykonania i sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych, przygotowywanie dokumentów przetargowych i udział w pracach komisji przetargowych na wyłonienie wykonawcy zadań z zakresu wykonania prac w ochronie środowiska.

Charakterystyka pracy:

 • nadzór nad systemem gospodarowania odpadami w m.st. Warszawie (monitorowanie działań, współpraca z dzielnicami, jednostkami organizacyjnymi, przedsiębiorcami, WIOŚ, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, w zakresie realizacji zadań gospodarki odpadowej; koordynacja działań związanych z tworzeniem i działaniem Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zbiórki leków i termometrów; weryfikacja realizacji umów z podmiotami),
 • kontrolowanie przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • współpraca z organami kontroli, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz dzielnicami, dotycząca czynności kontrolnych i czynności egzekucyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, przeprowadzanych na terenie m.st. Warszawy,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych, ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo ochrony środowiska, o odpadach, prawo zamówień publicznych, o gospodarce komunalnej, prawo przedsiębiorców, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o bateriach i akumulatorach, o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu (IV piętro) i poza nim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Drzwi i korytarze o odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z interesantami oraz przemieszczeniem się wewnątrz budynku i poza nim. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym i niesłyszącym.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, gospodarki przestrzennej,
 • minimum 3 letni staż pracy,
 • powyżej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska lub w gospodarce odpadami,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, wiedza zawodowa, sumienność, dążenie do rezultatów, komunikacja, otwartość na zmiany, współpraca, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.