o aspektach pracy w ochronie środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116518

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


- praca przy komputerze


- praca w terenie


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- wystąpienia przed publicznością


·      Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


 - budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 - w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Sporządza i weryfikacje plany kontroli użytkowników zasobów genetycznych, w oparciu o które organy Inspekcji Ochrony Środowiska prowadzą kontrole w celu sprawdzenia, czy użytkownicy spełniają obowiązki określone w rozporządzeniu nr 511/2014 oraz sporządza i weryfikuje plany kontroli kolekcji genetycznych lub ich części zarejestrowanych w rejestrze kolekcji genetycznych.
 • Rozpatruje odwołania (w tym przygotowuje projekty decyzji) od decyzji wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska dotyczących: niespełniania przez kolekcję genetyczną lub jej część kryteriów, spełnienie których daje podstawę włączenia jej do unijnego rejestru kolekcji genetycznych.
 • Rozpatruje odwołania (w tym przygotowuje projekty decyzji) od decyzji wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska dotyczących: stwierdzenia, że kolekcja genetyczna lub jej część przestała spełniać kryteria, spełnienie których daje podstawę włączenia ich do unijnego rejestru kolekcji genetycznych
 • Rozpatruje odwołania (w tym przygotowuje projekty decyzji) od decyzji wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska dotyczących: wymierzenia kar pieniężnych w związku z nieprzestrzeganiem wymogów rozporządzenia nr 511/2014
 • Rozpatruje skargi na decyzje Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi oraz bierze udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • Opracowuje analizy, sprawozdania i raporty dotyczące wdrażania rozporządzenia nr 511/2014 oraz opiniuje wnioski o uznawanie za najlepszą praktykę opracowywanych procedur, narzędzi lub mechanizmów, o których mowa w przedmiotowym rozporządzeniu.
 • Opracowuje wkład merytoryczny w sprawach związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków w zakresie realizowanych zadań oraz prowadzi postępowania wyjaśniające w ww. sprawach.
 • Rozpatruje odwołania (w tym przygotowuje projekty decyzji) od decyzji wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska dotyczących wymierzenia kar administracyjnych za naruszenie warunków, obowiązków i wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; rozpatruje skargi na decyzje Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi oraz bierze udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • Bierze udział w zespołach i grupach roboczych, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.
 • Udostępnia informacje o środowisku w zakresie realizowanych zagadnień merytorycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub nauk przyrodniczych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Znajomość polskich przepisów ochrony środowiska, ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania.
 • Znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 511/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków zapewniających zgodność użytkowników w Unii z wymogami wynikającymi z Protokołu z Nagoi dotyczącego do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów.
 • Znajomość Protokołu z Nagoi do konwencji o różnorodności biologicznej dotyczący dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z ich wykorzystania.
 • Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców.
 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Znajomość zadań organów administracji publicznej.
 • Biegła znajomość obsługi komputera środowisko Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie, szczególnie po stronach urzędowych organów UE.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu ochrony przyrody.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • Odporność na stres.
 • Umiejętność organizowania pracy.