Prezydent miasta stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy

pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Główny specjalista ds. strategii rozwoju w Zespole Zrównoważonej Energetyki Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Termin składania dokumentów: 22 lutego 2021 r.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • inicjowanie, planowanie i prowadzenie działań w zakresie przygotowania dokumentów planistycznych miasta oraz ich zmian,
 • inicjowanie, planowanie i prowadzenie działań na rzecz koordynacji i realizacji polityk w zakresie obszaru funkcjonalnego Warszawy. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi, polskimi i zagranicznymi,
 • realizacja zadań z zakresu monitoringu i ewaluacji dokumentów strategicznych i uszczegóławiających je dokumentów operacyjnych. Monitorowanie zmian w zakresie krajowych i unijnych polityk oraz regulacji prawnych związanych z strategicznym zarządzaniem rozwojem,
 • przygotowywanie projektów z wykorzystaniem funduszy europejskich,
 • opiniowanie projektów operacyjnych dokumentów planistycznych miasta (polityk, strategii, planów, prognoz, stadiów itp.), w tym strategii rozwoju m.st. Warszawy.

Charakterystyka pracy:

 • podejmowanie działań mających na celu zwiększanie efektywności energetycznej m.st. Warszawy, zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym m.st. Warszawy,
 • współpraca przy budowaniu systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii w m.st. Warszawie,
 • opracowywanie standardów efektywności energetycznej dla budynków należących do m.st. Warszawy i monitorowanie ich przestrzegania,
 • współpraca przy tworzeniu i monitorowaniu wykonania programu zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa o finansach publicznych, ustawa o ustroju m.st. Warszawy, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o odnawialnych źródłach energii, ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ustawa o efektywności energetycznej.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: w budynku Urzędu. Bezpieczne warunki pracy. Budynek wyposażony w windy niedostosowane do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Drzwi wejściowe do pomieszczenia pracy umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim


Stanowisko pracy: związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • minimum 4-letni staż pracy,
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania i aktualizowania dokumentów o charakterze strategicznym lub ochrony środowiska lub ochrony powietrza lub realizacji inicjatyw i projektów krajowych albo międzynarodowych w obszarze zrównoważonego rozwoju i polityki klimatycznej,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego weryfikowana podczas testu wiedzy lub/i rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, wiedza zawodowa, sumienność, dążenie do rezultatów, komunikacja, otwartość na zmiany, współpraca, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe z zakresu energetyka, ochrona i inżynieria środowiska, ekologia, inżynieria i technologie nośników energii.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.