Prezydent miasta stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy

pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Główny specjalista ds. strategii rozwoju w Wydziale Polityki Klimatycznej Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Termin składania dokumentów: 5 listopada 2020 r.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • inicjowanie, planowanie i prowadzenie działań na rzecz koordynacji i realizacji polityk w zakresie obszaru funkcjonalnego Warszawy. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi, polskimi i zagranicznymi,
 • realizacja zadań z zakresu monitoringu i ewaluacji dokumentów strategicznych i uszczegóławiających je dokumentów operacyjnych. Monitorowanie zmian w zakresie krajowych i unijnych polityk oraz regulacji prawnych związanych ze strategicznym zarządzaniem rozwojem,
 • przygotowywanie projektów z wykorzystaniem funduszy europejskich,
 • opiniowanie projektów operacyjnych dokumentów planistycznych miasta (polityk, strategii, planów, prognoz, stadiów itp.).

Charakterystyka pracy:

 • przygotowywanie i aktualizowanie programów wykonawczych i planów rocznych m. st. Warszawy w zakresie ochrony powietrza, zmian klimatu oraz adaptacji do tych zmian, a także sporządzanie sprawozdań z ich realizacji,
 • inicjowanie działań m. st. Warszawy dotyczące gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska i eliminowania przyczyn zmian klimatycznych oraz adaptacji do tych zmian, w tym udziału w opracowaniu i wdrożeniu programu zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do roku 2030,
 • przygotowywanie rekomendacji i wytycznych dla jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy w zakresie podejmowania działań na rzecz ochrony powietrza eliminowania przyczyn zmian klimatycznych oraz adaptacji do tych zmian,
 • udział w inicjatywach i projektach krajowych oraz międzynarodowych dotyczących zrównoważonego rozwoju i polityki klimatycznej,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa o finansach publicznych, ustawa o ustroju m. st. Warszawy, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o odnawialnych źródłach energii, ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ustawa o efektowności energetycznej, Regulamin organizacyjny m.st. Warszawy.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: praca w budynku Urzędu. Bezpieczne warunki pracy. Budynek wyposażony w windy niedostosowane do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Drzwi wejściowe do pomieszczenia pracy umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim.


Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • minimum 4-letni staż pracy,
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowywania i aktualizowania dokumentów o charakterze strategicznym lub ochrony środowiska, ochrony powietrza, realizacji inicjatyw i projektów krajowych lub międzynarodowych w obszarze zrównoważonego rozwoju i polityki klimatycznej.
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego weryfikowana podczas testu wiedzy lub/i rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, wiedza zawodowa, sumienność, dążenie do rezultatów, komunikacja, otwartość na zmiany, współpraca, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu ochrony i inżynierii środowiska, ekologii, energetyki, inżynierii i technologii nośników energii, gospodarki przestrzennej, geografii ekonomicznej,
 • minimum 4–letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów lub zadań o charakterze międzynarodowym.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Podobne oferty

Główny specjalista ds. strategii rozwoju w Zespole Zrównoważonej Energetyki Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Firma: Urząd m.st. Warszawy

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: 2020-10-30

Termin składania dokumentów: 6 listopada 2020 r. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Główne odpowiedzialności: inicjowanie, planowanie i prowadzenie działań w zakresie przygotowania dokumentów planistycznych miasta oraz ich zmian, inicjowanie,...

Więcej informacji