Ochrona środowiska

Ochrona środowiska to całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.

56Do sposobów ochrony środowiska zaliczamy:

  • racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
  • przeciwdziałanie zanieczyszczeniom;
  • utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego;
  • recykling.

W Polsce obowiązek ochrony środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

Kwestia ochrony środowiska jest często wykorzystywana jako argument w walce rdzennych ludów przeciw globalizacji ingerującej w ich życie. Nauka stosowana o ochronie środowiska dzieli się na dwa nurty: główny „antropocentryczny” lub hierarchiczny, i bardziej radykalny „ekocentryczny” lub egalitarny. Termin ochrona środowiska jest związany z innymi współczesnymi terminami takimi jak: edukacja ekologiczna, ekozarządzanie, wydajność w gospodarowaniu zasobami środowiska i minimalizacja zanieczyszczeń, odpowiedzialność środowiskowa oraz ekoetyka, specjalista ds. ochrony środowiska Konin.

Świadomość ekologiczna

a56Muszę przyznać, że moja świadomość ekologiczna nie powstała nagle, z dnia na dzień i zupełnie nie zaburzyła mojego postrzegania świata, natomiast rozwijała się we mnie niemal z dnia na dzień i wydarzenie za wydarzeniem. Gdzieś usłyszałem informacje o problemach ludzi z terenów dotkniętych powodzą, czytałem o suszach, o niesegregowanych śmieciach i ich wpływie na środowisko, brałem udział w pogadance o oszczędzaniu energii i tak dalej. Dopiero z czasem zacząłem dostrzegać problemy otaczającego mnie świata i próbować z nimi jakoś walczyć. Stwierdziłem, że skoro zależy mi na środowisku to muszę zrobić wszystko, by jakoś o nie zadbać. Na studia wybrałem się na ochronę środowiska, a po ich ukończeniu podjąłem pracę jako specjalista ochrony środowiska Grudziądz. Teraz, w chwilach wolnych od wykonywania zawodowych obowiązków aktywnie rozwijam świadomość ekologiczną swoich sąsiadów i znajomych i zachęcam ich do bardziej rozważnego korzystania ze środowiska.

Pewnie niektórzy z Was nadal nie wiedzą co kryje się pod nazwą świadomość ekologiczna, dlatego z przyjemnością podam Wam jej definicję. Otóż, świadomość ekologiczna to postawa człowieka cechująca się odpowiedzialnością za stan przyrody, która wynika z rzetelnej wiedzy o niej i determinacji do jej zachowania w stanie pierwotnym. Jej wyznacznikiem jest szacunek do przyrody, przestrzeganie zasad ochrony przyrody, przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska itp. Wiedza ekologiczna, tj. znajomość zależności i praw, pozwala uniknąć katastrof ekologicznych. Pozwala również zrozumieć wpływ rolnictwa i przemysłu na środowisko i zdrowie człowieka.